प्रकाशनहरु

च्याउ खेती कार्यक्रमको लागी निबेदन तथा प्रस्तावना फारम
चिया प्रशोधन तथा प्याकेजीङ्ग सहयोग कार्यक्रमको निवेदन तथा प्रस्तावना फारम
कफि प्रशोधन तथा प्याकेजीङ्ग सहयोग कार्यक्रमको निबेदन तथा प्रस्तावना फारम
एग्रीमार्ट स्थापना सहयोग कार्यक्रमको निबेदन तथा प्रस्तावना फारम
सानाा सिंचाइ कार्यक्रमको लागि निवेदन फारम
टनेलमा टमाटर खेती -survey form
सामुहिक खेति प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५
विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण कार्यविधि, २०७५
डिप बोरिङ्ग निर्माण तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
पष्प व्यवसाय प्रवर्ध्दन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५

Pages