Fertilizer Demand Icon

Kausi Kheti Study

प्रकाशनहरु

स्थानीय तहमा विनियोजन सशर्त अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका
उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यविधि, २०७७
अनुदानग्राहीको विवरण आ.व. २०७६।७७
रैथाने बाली कार्यविधि २०७५
प्रागांरिक कृषि प्रबर्धन मिसन कार्यविधि २०७५
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्रभुता सम्बन्धि ऐन, २०७५
जीवनाशक विषादी ऐन - २०४८
अनुदानग्राहीको विवरण आ.व. २०७६।७७
कृषि डायरी २०७६
विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७५
कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्धनको कार्यक्रम संचालनको लागि आवेदन फारम (सप्लायर्सको लनगि)
भकारो सुधार / भर्मिसेड निर्माण कार्यक्रमको लागि आवेदन फारम ।
प्राङगारीक कृषि प्रर्बधन कार्यक्रमको आवेदन फारम
उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यविधि, २०७७
रैथाने बाली कार्यविधि २०७५
प्रागांरिक कृषि प्रबर्धन मिसन कार्यविधि २०७५
स्थानीय तहमा विनियोजन सशर्त अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका