प्रकाशनहरु

प्राङगारीक कृषि प्रर्बधन कार्यक्रमको आवेदन फारम
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिरण परियोजना अन्तर्गत ब्लक स्थापनाको लागि आवेदन फारम
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल (Project Implementation Manual)
राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रमकोलागि आवेदन फर्मेट ।
कृषि यन्त्र उपकरण (५०% अनदानमा) वितरण कार्यक्रमको आवेदन फारम ।
व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि - २०७३
साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि - २०७३
प्राङगारीक कौसी खेती प्रवर्धन कार्यक्रम कार्यान्वन कार्यविधि, २०७६
सौर्य सिंचाई कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६
नमुना कृषि फार्म कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५

Pages