प्रकाशनहरु

कृषि विकास कार्यान्वयन कार्यविधि,2080
जिविकोपार्जन सहयोग कार्यक्रम कार्यविधि, 2080
साना सिचाई कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,2080
कृषि यन्त्रिकरण तथा प्रविधि प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,2079
आ.व. 2079/80 को अनुदानग्राहीहरुको विवरण
बार्षिक तथ्याङ्क पुस्तिका २०७९/८०
राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरष्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,2071(दोश्रो संसोधन 2075)
वार्षिक पुस्तिका तथा अनसदानग्राहिहरुको विवरण 2078-79
अनुदानग्राहीहरुको विवरण आ.व. 2077-78
बार्षिक पुस्तिका 2077-78

Pages