सूचना

प्राङगारिक कृषि प्रवर्धन कार्यक्रमको साझेदारहरु छनौटको सूचना 01/17/2023
म्याद थप शंशोधन गरी पुनःसूचना प्रकाशन गरिएको सम्ब्नधमा । 01/13/2023
पुनःसूचना प्रकाशन गरिएको सम्ब्नधमा । 01/10/2023
प्राङ्गारीक मल वितरण कार्यक्रमा सहभागी सम्बन्धमा । 12/02/2022
तरकारी, पुष्प, च्याउ, दलहन वाली प्रवर्धन, वीउ पूजी, उद्यमशिलता विकास सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना 11/24/2022
प्राङ्गारीक खेति प्रवर्धन र रैथाने वाली प्रवर्धन सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना 10/12/2022
सानासिंचाई तथा PMAMP ब्लकहरु निरन्तरता सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना । 10/12/2022
निर्माण कार्यकोलागि बोलपत्र आवहानको सूचना 10/10/2022
राष्ट्रपति उत्कृष्ठ कृषक पुरस्कार सम्बन्धी सूचना । 08/09/2022
सुची दर्ता गर्ने सम्बन्धमा 08/01/2022

Pages