Fertilizer Demand Icon

Kausi Kheti Study

प्रकाशनहरु

वार्षिक पुस्तिका तथा अनसदानग्राहिहरुको विवरण 2078-79
अनुदानग्राहीहरुको विवरण आ.व. 2077-78
बार्षिक पुस्तिका 2077-78
कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्धन कार्यक्रमको आवेदन फारम
सूचना नं.७ को कार्यक्रमको लागी आवेदन फारम (२०७८/०७९)
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्रभुता सम्बन्धि ऐन, २०७५
जीवनाशक विषादी ऐन - २०४८
वार्षिक पुस्तिका तथा अनसदानग्राहिहरुको विवरण 2078-79
अनुदानग्राहीहरुको विवरण आ.व. 2077-78
बार्षिक पुस्तिका 2077-78
विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७५
कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्धन कार्यक्रमको आवेदन फारम
सूचना नं.७ को कार्यक्रमको लागी आवेदन फारम (२०७८/०७९)
सूचना नं. ४ को क्रम संख्या ९ मा भएको नमुना फर्म निरन्तरता कार्यक्रमको प्रस्तावना फारम (आ.व. २०७८/०७९)
उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यविधि, २०७७
रैथाने बाली कार्यविधि २०७५
प्रागांरिक कृषि प्रबर्धन मिसन कार्यविधि २०७५
स्थानीय तहमा विनियोजन सशर्त अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका