Fertilizer Demand Icon

Kausi Kheti Study

प्रकाशनहरु

सूचना नं.७ को कार्यक्रमको लागी आवेदन फारम (२०७८/०७९)
अनुदानग्राहीहरुको विवरण पुस्तिका आ.व.2077/78
सूचना नं. ४ को क्रम संख्या ९ मा भएको नमुना फर्म निरन्तरता कार्यक्रमको प्रस्तावना फारम (आ.व. २०७८/०७९)
सूचना नं. ६ को शहरी खेती (कौसी खेती) कार्यक्रमको आवेदन फारम (२०७८/०७९)
सूचना नं. ६ को प्राङगारीक कृषि प्रर्बधन कार्यक्रमको आवेदन फारम (२०७८/७९)
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्रभुता सम्बन्धि ऐन, २०७५
जीवनाशक विषादी ऐन - २०४८
अनुदानग्राहीहरुको विवरण पुस्तिका आ.व.2077/78
स्थानीय/रैथाने बाली खेती प्रविधि - २०७७ असार
बार्षिक कृषि तथ्याङ्क पुस्तिका (आ.व. २०७७/०७८)
विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७५
सूचना नं.७ को कार्यक्रमको लागी आवेदन फारम (२०७८/०७९)
सूचना नं. ४ को क्रम संख्या ९ मा भएको नमुना फर्म निरन्तरता कार्यक्रमको प्रस्तावना फारम (आ.व. २०७८/०७९)
सूचना नं. ६ को शहरी खेती (कौसी खेती) कार्यक्रमको आवेदन फारम (२०७८/०७९)
उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यविधि, २०७७
रैथाने बाली कार्यविधि २०७५
प्रागांरिक कृषि प्रबर्धन मिसन कार्यविधि २०७५
स्थानीय तहमा विनियोजन सशर्त अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका