Fertilizer Demand Icon

Kausi Kheti Study

प्रकाशनहरु

कृषि विकास कार्यान्वयन कार्यविधि,2080
जिविकोपार्जन सहयोग कार्यक्रम कार्यविधि, 2080
साना सिचाई कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,2080
कृषि यन्त्रिकरण तथा प्रविधि प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,2079
आ.व. 2079/80 को अनुदानग्राहीहरुको विवरण
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्रभुता सम्बन्धि ऐन, २०७५
जीवनाशक विषादी ऐन - २०४८
आ.व. 2079/80 को अनुदानग्राहीहरुको विवरण
बार्षिक तथ्याङ्क पुस्तिका २०७९/८०
वार्षिक पुस्तिका तथा अनसदानग्राहिहरुको विवरण 2078-79
विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७५
कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्धन कार्यक्रमको आवेदन फारम
सूचना नं.७ को कार्यक्रमको लागी आवेदन फारम (२०७८/०७९)
सूचना नं. ४ को क्रम संख्या ९ मा भएको नमुना फर्म निरन्तरता कार्यक्रमको प्रस्तावना फारम (आ.व. २०७८/०७९)
कृषि विकास कार्यान्वयन कार्यविधि,2080
जिविकोपार्जन सहयोग कार्यक्रम कार्यविधि, 2080
साना सिचाई कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,2080
स्थानीय तहमा विनियोजन सशर्त अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका