प्रकाशनहरु

सूचना नं.२ को राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रमको आवेदन फारम (आ.व. २०७८/७९)
स्थानीय/रैथाने बाली खेती प्रविधि - २०७७ असार
बार्षिक कृषि तथ्याङ्क पुस्तिका (आ.व. २०७७/०७८)
स्थानीय तहमा विनियोजन सशर्त अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका
उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यविधि, २०७७
अनुदानग्राहीको विवरण आ.व. २०७६।७७
रैथाने बाली कार्यविधि २०७५
प्रागांरिक कृषि प्रबर्धन मिसन कार्यविधि २०७५
कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्धनको कार्यक्रम संचालनको लागि आवेदन फारम (सप्लायर्सको लनगि)
भकारो सुधार / भर्मिसेड निर्माण कार्यक्रमको लागि आवेदन फारम ।

Pages