प्रकाशनहरु

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिरण परियोजना अन्तर्गत ब्लक स्थापनाको लागि आवेदन फारम
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल (Project Implementation Manual)
राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रमकोलागि आवेदन फर्मेट ।
कृषि यन्त्र उपकरण (५०% अनदानमा) वितरण कार्यक्रमको आवेदन फारम ।
व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि - २०७३
साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि - २०७३
प्राङगारीक कौसी खेती प्रवर्धन कार्यक्रम कार्यान्वन कार्यविधि, २०७६
सौर्य सिंचाई कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६
नमुना कृषि फार्म कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५
पुष्प व्यवसाय प्रवर्धन कार्यक्रम कार्यान्वन कार्यविधि, २०७५

Pages