Publications

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्रभुता सम्बन्धि ऐन, २०७५
जीवनाशक विषादी ऐन - २०४८
आ.व. 2079/80 को अनुदानग्राहीहरुको विवरण
बार्षिक तथ्याङ्क पुस्तिका २०७९/८०
वार्षिक पुस्तिका तथा अनसदानग्राहिहरुको विवरण 2078-79
विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७५
कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्धन कार्यक्रमको आवेदन फारम
सूचना नं.७ को कार्यक्रमको लागी आवेदन फारम (२०७८/०७९)
सूचना नं. ४ को क्रम संख्या ९ मा भएको नमुना फर्म निरन्तरता कार्यक्रमको प्रस्तावना फारम (आ.व. २०७८/०७९)
कृषि विकास कार्यान्वयन कार्यविधि,2080
जिविकोपार्जन सहयोग कार्यक्रम कार्यविधि, 2080
साना सिचाई कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,2080
स्थानीय तहमा विनियोजन सशर्त अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका